Yttrande över Presstödsnämndens förslag till föreskrifter om presstöd

Förslaget innebär att Presstödsnämndens nuvarande föreskrifter (KRFS 2011:2) upphävs och ersätts med nya föreskrifter som ska träda i kraft den 1 juni 2014. De befintliga föreskrifterna har gällt sedan den 15 november 2011. Sedan dess har Presstödsnämnden fattat praxisbildande beslut som avser nämndens tillämpning av presstödsförordningen (1990:524). Föreslagna bestämmelser är till stora delar en kodifiering av nämndens praxis. Presstödsnämnden har även fattat flera principbeslut som gäller tillämpningen av olika bestämmelser i presstödsförordningen och bestämmelser baserade på dessa beslut ingår i förslaget till nya föreskrifter. Dit hör frågor kring distributionsstöd, samarbetande tidningar och bedömning av begreppet dagstidning. Nya bestämmelser införs samtidigt för att tydliggöra nämndens tillämpning av regelverket för elektroniskt distribuerade tidningar (e-tidningar). I föreskrifterna finns även förslag till ny bestämmelse som avser stöd till tidningar på samiska eller meänkieli.

I förslaget ingår mer specifikt bl.a. följande förslag till nya bestämmelser. Tidningsföretag och distributionsföretag åläggs att informera Presstödsnämnden om förändringar i distributionsavtal och andra förändringar senast tre månader före gällande avtals utgång. Företag som bedriver stödberättigad samdistribution ska vid ägarförändringar snarast underrätta Presstödsnämnden om detta. En tidning med distributionsstöd ska vid ägarförändringar snarast underrätta Presstödsnämnden om detta och andra förändringar som kan påverka rätten till eller beräkningen av distributionsstöd.

I befintliga föreskrifter får rabatterade abonnemang mellan 25 och 50 procent ges i högst sex månader. En ändring föreslås så att ordinarie pris ska få rabatteras med högst 50 procent utan tidsbegränsning.