Yttrande över promemoria Kompletterande bestämmelser om kör- och vilotider

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Promemorian innehåller förslag till förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. De bestämmelser som föreslås avser framförallt ansvar för förare och transportföretag vid överträdelser av de nya reglerna om kör- och vilotider som införts på EU-nivå. Det föreslås också bland annat att bevis om att transportföretaget betalat för inkvarteringen ska bevaras och på begäran göras tillgängliga för behörig kontrolltjänsteman. Vidare föreslås att det ska bli möjligt att påföra utländska transportföretag sanktionsavgifter vid överträdelser genom att det införs bestämmelser om att polisman och bilinspektör ska besluta om förskott för sådana avgifter vid en vägkontroll. Om förskottet inte betalas vid kontrollen får fordonet eller fordonståget inte fortsätta färden.