Yttrande över promemoria Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till en lag med kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1001) om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014, kallad förordningen om referensvärden. Lagen förslås ersätta lagen (2017:1185) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning.

Det föreslås också ändrade bestämmelser i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (2004:46) om värdepappersfonder, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), konsumentkreditlagen (2010:1846), lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

I konsekvensutredningen anges att förordningen anger vilka utrednings- och tillsynsbefogenheter samt sanktionsmöjligheter den behöriga myndigheten ska ha tillgång till.

Lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Samtidigt föreslås lagen (2017:1185) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden upphöra.

Taggar:

referensvärden