Yttrande över promemoria om ändring i jävsbestämmelse i aktiebolagslagen (2005:551) m.fl. lagar

Regeringen har fått en hemställan från branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare (FAR) om att bestämmelserna för byråjäv behöver förtydligas. Förslaget innehåller ändringar i aktiebolagslagen (2005:551), lagen om ekonomiska föreningar (1987:667), stiftelselagen (1994:1220) samt revisionslagen (1999:1079). Orsakerna till detta anges bl a vara att kopplingen till begreppet grundbokföring blivit mindre relevant och att bestämmelserna behöver anpassas till den tekniska utvecklingen. Det s.k. byråjävet sätter gränserna för vilket biträde som kan tillhandahållas i kombiuppdrag. Den som är verksam på samma företag som den som utför företagets revision får inte delta i det företagets grundbokföring. Gränsdragningen för vad som får göras utgår från begreppet grundbokföring.

Förslaget innebär att registreringsmomentet ”införing i grundbok”, som främst kan jämställas med mekanisk bearbetning av företagets räkenskapsmaterial, undantas från jävsbestämmelsen. Det anges att ändringen skulle leda till en renodling av syftet bakom jävsbestämmelserna och en anpassning till den tekniska utvecklingen. Avsikten med ändringen är att särskilja de moment i grundbokföringen som inte förutsätter förvaltningsbeslut från sådana moment som företaget självt beslutar om och där revisorn inte får utöva något inflytande.