Yttrande över promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i miljöbalken, avfallsförordningen (2011:927), miljötillsynsförordningen (2011:13) och förordningen (1988:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. De nya bestämmelserna föreslås träda ikraft den 1 september 2018.

Vidare finns förslag till ändringar i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.

Taggar:

avfallsområdet