Yttrande över Promemoria ”Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton”

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till de ändringar som behöver göras i den svenska lagstiftningen avseende den globala standarden för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Förslag lämnas även till vissa ändringar av redaktionell art som inte har något direkt samband med automatiskt utbyte av upplysningar. Ändringar föreslås i skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL), lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, skatteförfarandeförordningen (2011:1261) (SFF) och förordningen (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. En ändring av redaktionell art föreslås även i lagen (2016:67) om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (IDAKL). Bestämmelserna i 22 a kap. 5 § och 22 b kap. 5 § SFL om att kontrolluppgifter ska innehålla utländskt skatteregistreringsnummer eller vissa andra identifikationsuppgifter föreslås lyftas ut ur lagen och i stället tas in i SFF. I SFF föreslås det även tas in bestämmelser om att vissa kontrolluppgifter som lämnas för obegränsat skattskyldiga personer som har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion ska innehålla utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande. Ändringarna i 22 a kap. 6 § andra stycket och 22 b kap. 6 § andra stycket innebär att det klargörs att uppgifter om sammanlagd ersättning från försäljning och inlösen ska lämnas om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet har agerat som värdepapperscentral vid försäljningen eller inlösen. Detta anges inte vara någon nyhet för dem som är berörda. Ändringen har snarast karaktären av ett lagtekniskt klargörande.