Yttrande över promemorian Ändringar av det statliga investeringsstödet till bostäder och stödet för energieffektivisering i flerbostadshus

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Promemorian avser förslag till ändringar i förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande samt i förordning (2021:664) om stöd för energieffektiviseringen i flerbostadshus.

En upphävning föreslås av den ändring som gjordes 2019 avseende prövningen av om förutsättningarna för att bevilja ett förhöjt stöd enligt 13 § 1. Prövningen ska, liksom tidigare, göras vid beslut om stöd och inte, som nu, vid utbetalningsbeslutet.

Ett avskaffande föreslås av kravet på att minst tio procent av lägenheterna i projekt som omfattar tio lägenheter eller fler ska ha högst ett rum och kök eller annat utrymme för matlagning.

Därutöver föreslås ändringar av förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande för att uppfylla de krav som ställs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF-förordningen). Ändringen avser stödmottagarens skyldighet att tillåta Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten att utöva sina rättigheter, däribland att genomföra utredningar, kontroller på plats och inspektioner. Ändringen avser även att tillåta Ekonomistyrningsverket att bedriva revision av stödet och ge verket möjlighet att besöka stödmottagaren och ta del av ytterligare nödvändig information. Den avser därutöver skyldigheter för verket, liksom skyldigheter för stödmottagaren att bevara dokumentation.

Det föreslås därutöver ändringar i förordningen (2021:664) om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus för att uppfylla krav som ställs i RRF-förordningen. Ändringarna avser samma som ovan om stödmottagarens skyldigheter vid utredningar, kontroller på plats, inspektioner, revision samt dokumentation, liksom av Ekonomistyrningsverkets skyldigheter.

Det bakomliggande förslaget

Förslag