Yttrande över promemorian Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för sådana lån

I promemorian anges att förslagen inte medför några ökade administrativa kostnader för företag. Någon utredning som stöder detta påstående finns dock inte. Regelrådet kan därför inte tillstyrka förslagen.

Det bakomliggande förslaget

224.pdf ()