Yttrande över promemorian Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för sådana lån

I promemorian anges att förslagen inte medför några ökade administrativa kostnader för företag. Någon utredning som stöder detta påstående finns dock inte. Regelrådet kan därför inte tillstyrka förslagen.