Yttrande över promemorian Ansvarsförsäkring vid sjötransporter/Om genomförandet av försäkringsdirektivet i svensk rätt

Utredningen om skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter ska enligt sina direktiv redovisa hur EU-direktivet 2009/20/EG (försäkringsdirektivet) ska genomföras i svensk rätt. I promemorian presenteras utredningens förslag. Förslaget innebär ändringar i sjölagen (1994:1009), fartygssäkerhetslagen (2003:364) och fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) samt införandet av en ny förordning om föreskrifter till 7 kap. sjölagen (1994:1009). I huvudsak föreslås följande. Fartyg – bortsett från sådana som används för statsändamål – med en bruttodräktighet om minst 300 ska omfattas av försäkringsplikt. Bestämmelserna ska tillämpas på såväl svenska fartyg som utländska fartyg som verkar på svenskt sjöterritorium (havs- och inlandssjöfart). Skyldigheten att ha försäkring eller finansiell säkerhet gäller fartygets redare. Skadelidande ska under vissa omständigheter ha möjlighet till direktkrav, dvs. kunna ställa anspråket direkt på försäkringsgivaren. Vidare föreslås sanktioner vid försummelse av försäkringsplikten. Ett syfte med de föreslagna bestämmelserna är att stärka de skadelidandes ställning vid olyckor. Ett genomförande av förslaget antas även leda till mer neutral konkurrens mellan redarna och till färre fartyg som inte är sjövärdiga.