Yttrande över promemorian Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet (Ds 2021:29)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser ändring av spellagen (2018:1138) samt av spelförordningen (2018:1475).

Det föreslås att det inte längre ska vara avgörande om ett online-spel riktas till den svenska marknaden för att spellagen ska vara tillämplig. Avgörande ska istället vara om en spelare som befinner sig i Sverige har möjlighet att delta i online-spelet.

Ett nytt uppdrag föreslås för Spelinspektionen som innebär att inspektionen ska skaffa, sammanställa och analysera uppgifter om misstänkt matchfixning. Licenshavare med licens för vadhållning ska bistå inspektionen genom att på begäran lämna de uppgifter som behövs för att sammanställa information vid misstänkt manipulation av sporthändelser med avseende på vadhållning.

Ett system för delning av information om misstänkt matchfixning införs. Licenshavare med licens för vadhållning åläggs att rapportera misstänkta fall av manipulation av en sport-händelse med avseende på vadhållning till Spelinspektionen och idrottsförbunden ges motsvarande möjlighet. Inspektionen ska fungera som ett nav i informationssystemet och vidarebefordrar uppgifterna till övriga licenshavare och de idrottsförbund som berörs.

Licenshavare med licens för vadhållning åläggs att på begäran av ett specialidrottsförbund kontrollera om en spelare ingått vadhållning i strid med idrottens machfixningsreglemente. Licenshavare åläggs att på begäran av Polismyndigheten lämna alla uppgifter som behövs för en utredning om brott i samband med spel. Licenshavare med licens för vadhållning ska delta i det internationella utbytet av information och varningar om misstänkt manipulation av sporthändelser med avseende på vadhållning.

Förslaget avser även ändamålsbestämmelser och anpassningar efter krav som följer av dataskyddsförordningen i syfte att säkerställa möjlighet att om nödvändigt dela person-uppgifter mellan Spelinspektionen, licenshavarna och idrottsförbunden.

Spellagens bestämmelser om betalningsblockering ska, enligt förslaget, upphävas. Istället ska främjandeförbudet användas för att få betaltjänstleverantörer att blockera betalningar. Spelinspektionen åläggs att underrätta betaltjänstleverantörerna om samtliga beslut som förbjuder spelbolag att tillhandahålla spel i Sverige utan nödvändig licens. Underrättelse ska ske när besluten vunnit laga kraft och om möjligt kompletteras med de kontonummer, namn, butiks-ID och inlösar-ID som används för att förmedla insatser eller vinster till och från dem som besluten berör. Betaltjänstleverantörerna åläggs att på begäran lämna ut tillgängliga uppgifter. Spelinspektionen ska förse betaltjänstleverantörerna med uppgifter om vilka butiks-ID och inlösar-ID som används av licenshavare.

Förslag läggs för ökad myndighetssamverkan mellan Spelinspektionen och Skatteverket.

Spelinspektionen ges möjlighet att under dold identitet köpa speltjänster online om det är nödvändigt för tillsynen när det gäller kravet på licens för att tillhandahålla spel eller förbudet mot att främja deltagande i spel som tillhandahålls utan nödvändig licens.