Yttrande över promemorian avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till ändringar i inkomstskattelagen (1999:1299). Av promemorian framgår att efterställda skuldförbindelser vid sidan av eget kapital får ingå i kapitalbasen. Det framgår vidare att efterställda skuldförbindelser bör behandlas som eget kapital vid beskattningen. Det föreslås därför att ränteutgifter på efterställda skuldförbindelser som får ingå i kapitalbasen enligt viss näringsrättslig reglering inte får dras av. Därmed ökar skattekostnaderna för finansiering med efterställda skuldförbindelser. Det föreslås vidare att värden motsvarande koncernbidraget ska föras över från givare till mottagare senast den dag som givaren ska lämna inkomstdeklaration. Vilket har aktualiserats med anledning av att villkoret att en värdeöverföring motsvarande bidraget sker, enligt rättspraxis, ska komma till uttryck i lagtexten. Det föreslås även en förenkling och utvidgning av den så kallade ventilen i reglerna om underskottsavdrag. Detta genom att ventilen får en ny utformning där bland annat beräkningen av förvärvsutgiften regleras istället för den tidigare formuleringen om minskning av förvärvsutgiften.