Yttrande över promemorian Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen (Ds 2011:2)

I promemorian föreslås att lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. ska upphävas och ersättas av en ny lag om färdigställandeskydd. Förslaget innebär att lagens nuvarande krav på obligatorisk byggfelsförsäkring avskaffas och att kravet på obligatoriskt färdigställandeskydd för en- och tvåbostadshus ska föras in i den nya lagen efter en språklig och redaktionell omarbetning. I promemorian föreslås vidare följdändringar i plan- och bygglagen (2010:900). Förslaget motiveras främst av att kravet på byggfelsförsäkring inte har gett byggherren det skydd som lagstiftaren avsett.