Yttrande över promemorian Bättre regler för elektroniska kommunikationer (Ds 2010:19)

I promemorian lämnas förslag för genomförande av de uppdaterade EU-direktiven som ligger till grund för regleringen inom området för elektronisk kommunikation. Ändringar föreslås i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) och i marknadsföringslagen (2008:486) och berör huvudsakligen tillståndsvillkor, konsumentvillkor, driftssäkerhet och tillsyn. Beträffande konsumentvillkor föreslås en rad nya bestämmelser bl.a. om innehållet i konsumentavtal, informationsplikt avseende taxor och avgifter samt att överflyttning av telefonnummer ska ske skyndsamt (vid förseningar föreslås en ersättningsskyldighet). Vidare föreslås att den behöriga myndigheten ska få föreskriva hur underrättelser om ändringar av avtal ska utformas, meddela minimikrav på tjänstekvalitet och ålägga operatörerna att avgiftsfritt tillhandahålla specificerade fakturor. Beträffande tillsyn föreslås att operatörerna ska vara skyldiga meddela betydande störningar, avbrott och integritetsincidenter till myndigheten och att myndigheten ska kunna ålägga operatörerna att tillhandahålla sådan information till allmänheten. Därutöver föreslås att myndigheten ska kunna förelägga företag att tillhandahålla de upplysningar och handlingar som behövs för myndighetens kontroll.