Yttrande över Promemorian Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag på ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229), lagen (1995:575) mot skatteflykt och i kupongskattelagen (1970:624). Det föreslås att skattefrihet inte ska beviljas för utdelning om den lämnas av ett utländskt företag till den del utdelningen får dras av i det företag som lämnar utdelningen. Detta gäller bara om utdelningen behandlas som ränta i det företag som lämnar utdelningen. Vidare föreslås det att skatteflyktslagens tillämpningsområde utvidgas till att även omfatta fastställande av underlag för att ta ut kupongskatt och att den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av Skatteverkets beslut i ett ärende enligt kupongskattelagen ska pröva frågor om tillämpning av skatteflyktslagen när det gäller kupongskatt. En skatteflyktsbestämmelse som idag finns i kupongskattelagen föreslås avskaffas och slutligen föreslås att bilaga 24.1 till inkomstskattelagen kompletteras med associationsformer i Polen och Rumänien.

Av promemorian framgår det att anledningen till att Finansdepartementet föreslår dessa ändringar är de ändringsdirektiv till rådets direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (moder- och dotterbolagsdirektivet) som beslutades dels i juni 2014 (1) , dels i december 2014n(2) .

1. Rådets direktiv 2014/86/EU av den 8 juli 2014 om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemstater

2. Rådets direktiv 2015/121/EU av den 27 januari 2015 om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater