Yttrande över promemorian Betalningslösning för trängselskatt

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen lämnar Skatteverket två olika förslag till hur ett system för att ta ut trängselskatt och infrastrukturavgifter med stöd av transponder kan utformas.

I alternativ 1 föreslås bland annat att ägaren av en bil ska vara skattskyldig för trängselskatt även när den skattepliktiga bilen försetts med en transponder som är kopplad till ett avtal med en betalningsförmedlare. Enligt Skatteverket måste den skattskyldige personen och den skattepliktiga bilen identifieras när beslut om trängselskatt eller beslut om infrastrukturavgifter ska fattas.

Därför föreslår Skatteverket att det i lag införs en skyldighet för betalningsförmedlare inom det europeiska systemet för elektroniska vägtullar (EETS-betalningsförmedlare) att lämna uppgifter om den skattskyldige personen och den skattepliktiga bilen till Transportstyrelsen. Dock ska dessa uppgifter endast lämnas om Transportsstyrelsen inte redan har tillgång till uppgifterna. Samma uppgiftsskyldighet gäller för betalningsförmedlare som inte är EETS-betalningsförmedlare, dock föreslås att skyldigheten i detta fall regleras i avtal med avgiftsupptagaren. Vidare föreslår Skatteverket att väganvändare inom det europeiska systemet för elektroniska vägtullar (EETS-väganvändare), i de situationer då väganvändaren och ägaren av bilen inte är samma person, även ska lämna uppgifter om ägaren av bilen till EETS-betalningsförmedlaren. Samma uppgiftsskyldighet gäller för väganvändare som inte är EETS-väganvändare, dock föreslås att skyldigheten i detta fall endast regleras i avtal med betalningsförmedlaren.

I alternativ 2 föreslås bland annat att väganvändaren ska vara skattskyldig för trängselskatt när den skattepliktiga bilen försetts med en transponder som är kopplad till ett avtal med betalningsförmedlare. Vidare föreslås att den skattskyldige personen och den skattepliktiga bilen ska identifieras med stöd av ombordenhetens attribut för säker identifiering (OASI) när beslut om trängselskatt eller beslut om infrastrukturavgifter ska fattas. Enligt Skatteverket anses den skattskyldige personen (eller avgiftsskyldige) och den skattepliktiga bilen tillräckligt identifierade med OASI såvitt avser beslut om trängselskatt och beslut om infrastrukturavgifter. Däremot för beslut som gäller förseningsavgifter, tilläggsavgifter, rättelse och omprövning så krävs det att den skatteskyldige personen (eller avgiftsskyldige) och den skattepliktiga bilen namnges och identifieras. Därför föreslår Skatteverket att EETS-betalningsförmedlare ska lämna dessa uppgifter till Transportstyrelsen. Samma uppgiftsskyldighet gäller för betalningsförmedlare som inte är EETS-betalningsförmedlare, dock föreslås att skyldigheten i detta fall endast regleras i avtal med avgiftsupptagaren.

 

Taggar:

Trängselskatt