Yttrande över promemorian Blankning (Ds 2012:10)

Promemorian innehåller förslag till en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning om blankning och vissa aspekter av kreditswappar) som börjar tillämpas den 1 november 2012. Blankningsförordningen syftar till att öka transparensen beträffande korta positioner i finansiella instrument och till att begränsa potentiella avvecklingsproblem och andra risker förknippade med s.k. naken blankning. Genom att Finansinspektionen får befogenhet att – vid ogynnsamma händelser eller en utveckling som utgör ett allvarligt hot mot den finansiella stabiliteten eller marknadsförtroendet – förbjuda eller begränsa blankning eller korta nettopositioner i aktier eller statspapper ökar stabiliteten på och tilliten till marknaden.

Förslaget innebär bl.a. anmälningsplikt och en omfattande informationsskyldighet för berörda företag samt en skyldighet att inställa sig till förhör på tid och plats som Finansinspektionen bestämmer. Vidare kommer företagen tvingas erlägga avgifter för enskilda prövningar enligt blankningsförordningen och en årlig tillsynsavgift. Finansinspektionen föreslås ges bemyndigande att ta ut särskilda avgifter vid eventuella överträdelser mot blankningsförordningen, vilka avgifter kan uppgå till mellan 5 000 kr och 50 miljoner kr.

Taggar:

Blankning