Yttrande över promemorian BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och på avfallsförbränning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik samt i lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns.

I promemorian föreslås att skatten på kemikalier i viss elektronik och skatten på avfall som förbränns ska, förutom den årliga omräkningen med hänsyn till förändringen i konsumentpris-index, KPI, även räknas om med beaktande av utvecklingen av BNP genom ett årligt tillägg med två procentenheter till förändringen i KPI.

I lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik justeras skattebelopp och årtal som är hän-förliga till den årliga skatteomräkningen för att säkerställa att gällande bestämmelser om indexering i övrigt förblir opåverkade.

Det bakomliggande förslaget

Förslag