Yttrande över promemorian Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering

Promemorian innehåller förslag om förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Förslaget medför ändringar i regeringsformen, diskrimineringslagen (2008:567), lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen samt högskolelagen (1992:1434). Diskrimineringsförbudet föreslås gälla för alla de samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag.