Yttrande över promemorian Byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i plan- och byggförordningen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till ändring i plan- och byggförordningen (2011:338). Ändringarna anges följa av ställningstaganden i regeringens skrivelse Byggnaders energiprestanda (skr. 2018/19:152). Det anges att innebörden av en nära-nollenergibyggnad ändras så att det även framgår att den energi som tillförs i mycket hög grad ska komma från förnybara energikällor. Det föreslås att beräkningen av en byggnads energiprestanda bör göras med viktningsfaktorer istället för att utgå från en primärenergifaktor. Viktningsfaktorn ska bidra till teknikneutralitet mellan hållbara uppvärmningssystem som inte är fossilbränslebaserad. Det föreslås också att kravet på energihushållning och värmeisolering uttrycks tydligare genom att det anges att en byggnad ska vara utrustad med en klimatskärm som säkerställer god värmeisolering. Vidare föreslås det införas en definition av klimatskärm som en byggdel bestående av ett eller flera skikt som isolerar det inre av en byggnad från omvärlden avseende sådant som temperatur, ljud och fuktighet. Det förtydligas även att vid beräkningen av en byggnads energiprestanda ska den energi som alstras i byggnaden eller på dess tomt även användas där för att kunna undantas.

.