Yttrande över promemorian Ett mer enhetligt regelverk för föräldraförsäkringen

Regelrådets bedömning

Det finns en redogörelse för hur användandet av föräldradagar ser ut i dag och hur det fördelar sig mellan män och kvinnor. Det finns även ett resonemang kring hur den föreslagna ändringen skulle kunna påverka företag, både vad gäller företag med anställda och egenföretagare. Även om förslagsställaren uppger att det inte är möjligt att uppge hur användandet av föräldradagar skulle se ut med det nya förslaget uppskattas effekten bli försumbar. Regelrådet kan konstatera att utformningen av den här typen av förslag kan ha en indirekt påverkan av betydelse för företag, men ser i det här ärendet inte skäl att göra någon annan bedömning än förslagsställaren. Sammantaget anser Regelrådet därför att samtliga delaspekter är tillräckligt tydligt beskrivna.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i:

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 12 juni 2024.

Det bakomliggande förslaget

Förslag