Yttrande över promemorian Fjärde järnvägspaketet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslagen i promemorian genomför fjärde järnvägspaketet i svensk rätt samtidigt som det görs en omstrukturering av stora delar av den befintliga EU-rättsligt grundade järnvägslagstiftningen.

Det fjärde järnvägspaketet består av sammanlagt sex rättsakter[1] (tre förordningar och tre direktiv) och innebär i förhållande till nuvarande krav:

  • ett utvidgat geografiskt tillämpningsområde för harmoniserade krav på järnvägsutrustnings tekniska utformning och driftsäkerhet,
  • ändrade ansöknings-, berednings- och beslutsprocesser för godkännande av järnvägsutrustning,
  • ändrade berednings- och beslutsprocesser för utfärdande och tillbakadragande av säkerhetsintyg för järnvägsföretag,
  • skärpta säkerhetskrav på järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare i förhållande till anlitade leverantörer,
  • utökad roll för den europeiska järnvägsbyrån (ERA) på driftskompatibilitets- och säkerhetsområdena,
  • öppnande av marknaderna för nationella persontransporter på järnväg,
  • ökad användning av konkurrensupphandling av nationella persontransporttjänster på järnväg,
  • samt skärpta krav på organisation och särredovisning för infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag.

Det föreslås vidare att den nu gällande järnvägslagen delas upp i fyra nya lagar: tre som ansluter till respektive direktiv: en järnvägsmarknadslag, en järnvägssäkerhetslag och en järnvägstekniklag samt lagen om nationella järnvägssystem.

[1] Förordning (EU) 2016/796 om Europeiska unionens järnvägsbyrå, direktiv 2016/797/EU om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen, direktiv 2016/798/EU om järnvägssäkerhet,

förordning (EU) 2016/2337 om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning, förordning (EU) 2016/2338 om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg, direktiv 2016/2370/EU om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg och styrningen av järnvägsinfrastrukturen