Yttrande över promemorian Fordonsrelaterade skulder

Promemorian innehåller förslag till en ny lag om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar för vissa skatter och avgifter, förslag till ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, förslag till ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall samt förslag till ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Förslagen innebär bl.a. att det allmänna, genom Kronofogdemyndigheten, ska kunna ta i anspråk ett fordon som föranleder debitering av vissa fordonsrelaterade skatter och avgifter. Ett fordon som tas i anspråk för sådana skulder ska kunna säljas exekutivt. Vidare föreslås att felparkerade fordon, vars registrerade ägare har obetalda och förfallna felparkeringsavgifter som överstiger 5 000 kr, ska få flyttas och att fordonet inte behöver återlämnas till ägaren förrän skulderna och kostnaderna i samband med flytten är betalade.

Syftet med förslagen är att minska antalet obetalda fordonsrelaterade skulder, underlätta verkställigheten och försvåra verksamheten med s.k. fordonsmålvakter.