Yttrande över promemorian Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Enligt remissen föreslås följande lag och förordning utgå:

Lag om ändring i lagen (2021:23) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens samt förordningen (2021:219) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

Följande lag och förordning ersätter:

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens samt förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

I promemorian föreslås ett förlängt bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. Det föreslås också att sådana föreskrifter införs i förordningen om yrkesförarkompetens. Utöver detta föreslås att de utökade möjligheterna till distansutbildning förlängs.