Yttrande över promemorian Förlängd skyddstid för musik (Ds 2012:44)

Justitiedepartementets promemoria innehåller förslag till ändringar i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Syftet med förslaget är att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/77/EU om ändring av direktivet 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter. Syftet med direktivet anges vara att förbättra den sociala situationen för utövande konstnärer som allt oftare lever längre än de 50 år som den nuvarande skyddstiden löper. Förslaget innebär bland annat att skyddstiden för utövande konstnärers rätt till ljudupptagningar av sina framföranden förlängs från 50 till 70 år. Motsvarande förlängning av skyddstiden föreslås även för framställares rätt till ljudupptagningar. Om en utövande konstnär överlåtit sin rätt föreslås denne ha rätt till tilläggsersättning eller royalty som kompensering för den förlängda skyddstiden. För att rättigheter som överlåtits så långt som möjligt ska utnyttjas föreslås slutligen att en konstnär under vissa förutsättningar ska ha rätt att säga upp ett avtal som gäller upptagningar äldre än 50 år. De nya bestämmelserna om skyddstid föreslås inte vara tillämpliga om skyddstiden löpt ut vid lagens ikraftträdande.