Yttrande över promemorian Förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås ändringar i inkomstskattelagen(1999:1229). Det föreslås att den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med ytterligare tre år från nuvarande beskattningsåret som slutar den 31 december 2016 till och med det beskattningsår som slutar den 31 december 2019. Vidare föreslås att den maximala nedsättningen begränsas från nuvarande 16 000 till 10 000 kronor per år.