Yttrande över promemorian Förslag om justerad skatt på naturgrus och avfall inför budget-propositionen 2024

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I promemorian föreslås att skattesatsen för skatt på naturgrus ska vara 22 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2024 och skattesatsen för avfallsskatt ska vara 725 kronor per ton avfall för kalenderåret 2024. Det föreslås vidare att den så kallade BNP-indexeringen slopas, det vill säga det schablontillägg på två procentenheter som skatterna på naturgrus och avfall ökas med vid den årliga indexeringen.

Promemorian innehåller följande förslag:

förslag till lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus, samt

förslag till lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Det bakomliggande förslaget

Förslag