Yttrande över promemorian Förslag om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15-18 åringar inför budgetpropositionen 2024

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen avser förslag om att slopa nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år.

Förslaget avser ändringar i följande författningar: Lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, socialavgiftslagen (2000:980) samt lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

Det bakomliggande förslaget

Förslag