Yttrande över promemorian Förslag om utökning av gruppen som omfattas av särskilt högriskskydd avseende sjuklönekostnader samt förslag om utökat antal dagar med närståendepenning

Av första delen av promemorian, vilken behandlar särskilt högriskskydd, framgår att det är de försäkrade som ansöker hos Försäkringskassan om sådant skydd men att det är arbetsgivaren som måste vända sig till Försäkringskassan för att få ersättning för sina sjuklönekostnader. Förslaget innebär att även personer som har haft rätt till aktivitetsersättning ska omfattas av reglerna om särskilt högriskskydd. Antalet personer i åldrarna 16-29 år som under ett år beviljats aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) på grund av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning anges ha ökat från cirka 930 år 1990 till 5 000 år 2007. Förslaget kandärför komma att beröra ett relativt stort antal företag. Eftersom företagens administrativa kostnader inte är belystakanRegelrådet inte tillstyrka denna del av förslaget.

Promemorians andra del avser en ökning av antalet dagar med närståendepenning. Förslaget innebär att antalet dagar ska utökas från 60 till 100 dagar per svårt sjuk person. Av promemorian framgår att omkring 150 personer årligen kan antas använda maximalt antal dagar. Detta leder enligt Regelrådets uppfattning inte bara till att antalet personer med närståendepenning ökas – varje svårt sjuk person kan ju vårdas av flera anhöriga – utan också till en förlängning av anhörigas vårdtider. För företag som anställer sådana anhöriga torde de administrativa kostnaderna för bl.a. planering av vikarier öka. Detta förhållande har inte behandlats i promemorian.