Yttrande över promemorian Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden (Ds 2021:32)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Författningsförslagen kompletterar en reviderad EU-förordning (2021/821) om kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden (PDA-förordningen). Produkter med dubbla användningsområden är produkter eller teknik avsedda för civilt bruk som även kan användas för militära ändamål eller för tillverkning av massförstörelsevapen eller dess bärare. Den nya förordningen innebär bl.a. att tillämpningsområdet utökas dels till att omfatta export av cyberövervakningsprodukter, dels tillhandahållande av tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden. Nationella tilläggskrav innebär vidare att en exportör ska underrätta den behöriga myndigheten om denne har anledning att misstänka att cyberövervakningsprodukten är eller kan vara avsedd för någon av de användningar som anges i artikel 5.1 i den nya PDA-förordningen. Detsamma gäller de som avser tillhandahålla förmedlingstjänster för användningsområden som anges i artikel 4.1. Den behöriga myndigheten (Inspektionen för strategiska produkter eller Strålsäkerhetsmyndigheten) ska besluta om huruvida tillstånd ska krävas för tillhandahållande av produkten eller förmedlingstjänsten. Tillstånd krävs vidare för att tillhandahålla förmedlingstjänster och tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I till PDA-förordningen om tillhandahållaren eller förmedlaren har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna i fråga är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningarna. Förordningen innebär även införandet av två generella tillstånd för handel inom unionen, ett för koncernintern överföring av programvara och teknik och ett för kryptering. Förslagen innehåller vidare bemyndiganden och sanktionsbestämmelser.

Förslagen innebär ändringar i lagen (2000:1064) och förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd samt följdändringar i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, förordningen (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran samt förordningen (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Det bakomliggande förslaget

Förslag