Yttrande över promemorian Genomförande av ändringar i batteridirektivet och ändringar i undantagen till kvicksilverförbudet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter; förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning och förordning (2008:834) om producentansvar för batterier.

Förslaget anges innebära att undantaget från förbudet att batterier inte får innehålla mer än 0,0005 % kvicksilver och 0,002 % kadmium inte längre ska gälla för batterier av knappcellstyp och för batterier i sladdlösa elektriska handverktyg. Förslaget innehåller även en anpassning av det svenska kvicksilverförbudet till reglerna i EU:s kemikalieregistreringsförordning.

Som bakgrund anges att bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer (batteridirektivet), innehåller förbud mot att släppa ut batterier och ackumulatorer, som innehåller över en viss halt kvicksilver och kadmium, på marknaden. Från förbudet finns undantag. Direktivet innehåller även regler om insamling och återvinnig av förbrukade batterier. Förbuden har genomförts i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. Vidare anges att batteridirektivet nu har ändrats (direktiv 2013/56/EU). Ändringarna innebär främst att undantaget för batterier av knappcellstyp och undantaget för sladdlösa elektriska handverktyg inte längre ska gälla. Undantagen upphör att gälla 1 oktober 2015 respektive 31 december 2016.

Vidare anges att enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet m.m. (EU:s kemikalieregistreringsförordning) är vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver förbjudna. Genom en ändring av bilaga XVII till EU:s kemikalieregistreringsförordning har fler mätinstrument förbjudits. Förbudet innehåller några mindre undantag främst avseende gammal utrustning som redan finns på marknaden. Enligt artikel 67.1 gäller förbuden i EU:s kemikalieregistreringsförordning aldrig för vetenskaplig forskning och utveckling.

När det gäller förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter anges att denna innehåller förbud mot att släppa ut på marknaden och använda kvicksilver och varor som innehåller kvicksilver. I 10 § samma förordning finns undantag från förbudet. Undantagen har bland annat införts för att anpassa det svenska förbudet till EU:s regleringar (t.ex. batteridirektivet och EU:s kemikalieregistreringsförordning) av kvicksilver. Förordningen genomför även delar av batteridirektivet. I 11 c § finns förbud mot att yrkesmässigt saluföra, överlåta eller till Sverige föra in batterier som innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver och mer än 0,002 viktprocent kadmium. Från förbudet finns i 11 e § bland annat undantag för batterier av knappcellstyp som innehåller högst 2 viktprocent kvicksilver och för batterier som är avsedda att användas i sladdlösa elektriska handverktyg.

I remissen anges vidare att ändringen av batteridirektivet främst innebär att undantaget upphör att gälla för batterier av knappcellstyp och sådana som ska användas i sladdlösa elektriska handverktyg.