Yttrande över promemorian Genomförande av EU:s dataförvaltningsförordning (Ds 2023:24)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Konsekvensutredningen gör gällande att endast dataförmedlingstjänster och dataaltruism-organisationer påverkas av förslaget i remissen. Utifrån Regelrådets läsning av förslaget framstår det som att även företag som kan väntas vilja nyttja den data som tillgängliggörs genom denna reglering också måste anses påverkade. Konsekvensutredningen utelämnar detta.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen håller tillräckligt hög kvalitet när det gäller beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, effekter av om ingen reglering kommer till stånd och alternativa lösningar, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, redovisningen av hänsyn till tidpunkt för förlagens ikraftträdande samt hur konkurrensförhållandena påverkas av regleringen. Även redovisningen avseende förslagets påverkan på företagen i andra avseenden har bedömts tillräcklig.

Däremot gör Regelrådet bedömningen att eventuella behov av speciella informationsinsatser inte har beskrivits tillräckligt väl. Informationen gällande de berörda företagens antal, storlek och bransch har är inte heller tillräckligt tydlig. Vidare är beskrivningarna av påverkan på företagens kostnader, tidsåtgång och verksamhet samt beskrivningen av eventuell särskild hänsyn till små företag otillräckliga. Sammantaget är konsekvensutredningen inte tillräckligt tydlig.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven  i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag