Yttrande över promemorian Genomförande av radioutrustningsdirektivet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Den nuvarande lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning ska enligt förslaget ersättas med en ny radioutrustningslag. Den nya lagen syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1995/5/EG. Till stor del liknar den föreslagna lagen den gamla och innehåller regler för att se till att utrustning uppfyller föreskrivna krav. Viss skillnad gentemot tidigare lag föreligger. Bland annat ska teleterminalutrustning som inte är radioutrustning inte längre omfattas av den nya lagens tillämpningsområde. Vidare avskaffas en tidigare gällande anmälningsplikt som innebar att radioutrustning som sänder på frekvensband som inte är harmoniserade inom unionen behövde anmälas till den myndighet som förvaltar spektrum i den medlemsstaten innan den kunde släppas ut på den marknaden. En del av de krav som ska gälla för radioutrustning ska meddelas av EU-kommissionen via delegerade akter och är vid tidpunkten för aktuellt förslag inte kända.

Taggar:

radioutrustning