Yttrande över promemorian ”Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet till 2020”

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Det föreslås i promemorian att kvotkurvan i 4 kap 4 § lagen (2011:1200) om elcertifikat anpassas till det nya mål som regeringen satt upp om att Sverige ska finansiera 30 terawattimmar ny förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2002 och att målet för elcertifikatmarknaden som är gemensam med Norge höjs från 26,4 terawattimmar till 28,4 terawattimmar. Förslaget innebär en linjär upptrappning av kvoterna mellan år 2018 och 2020. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 under förutsättning att en överenskommelse mellan Sverige och Norge nås om att målet för den gemensamma elcertifikatmarknaden till 2020 ska ändras. Det föreslås i promemorian att kvotkurvan i 4 kap 4 § lagen (2011:1200) om elcertifikat anpassas till det nya mål som regeringen satt upp om att Sverige ska finansiera 30 terawattimmar ny förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2002 och att målet för elcertifikatmarknaden som är gemensam med Norge höjs från 26,4 terawattimmar till 28,4 terawattimmar. Förslaget innebär en linjär upptrappning av kvoterna mellan år 2018 och 2020. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 under förutsättning att en överenskommelse mellan Sverige och Norge nås om att målet för den gemensamma elcertifikatmarknaden till 2020 ska ändras.

 

Taggar:

elcertifikat