Yttrande över promemorian Karenstid för egenföretagare, m.m.

I socialförsäkringsbalken (2010:110) anges att den grundläggande karenstiden för ersättning vid sjukdom för egenföretagare, eller försäkrad med annat förvärvsarbete, uppgår till 7 dagar men med möjlighet att kunna välja 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid. I promemorian föreslås en möjlighet för egenföretagare att även kunna välja en dags karenstid men med bibehållen karenstid på 7 dagar för den som inte gör annat val. En ändring av karenstiden påverkar de egenavgifter som försäkringstagare erlägger. Vidare föreslås att egenföretagares karenstid ska likställas med anställdas vid arbetslöshet, allmänt och särskilt högriskskydd samt i samband med återinsjuknande. Syftet med förslaget är att likställa egenföretagare med anställda.

 

Taggar:

karenstid