Yttrande över promemorian Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget innebär i huvudsak följande:

–          Upplysningsbestämmelser om vad en informationsbroschyr, årsberättelse och hållbarhetsrapport ska innehålla.

–          Fondförvaltare ska betala årliga avgifter för Finansinspektionens verksamhet

–          Krav på att fondförvaltare ska lämna information för att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten.

–          Finansinspektionens tillsyn över vissa pensionsstiftelser som är tjänstepensionsinstitut utvidgas.

–          Förtydligande om att små försäkringsförmedlare och värdepappersbolag med färre än tre anställda omfattas av de nya kraven.

Förslagen innebär ändringar i socialförsäkringsbalken (2010:110), lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., årsredovisningslagen (1995:1554), lagen (2004:46) om värdepappersfonder, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.