Yttrande över promemorian Nationellt förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till ändring i förordning (1998:944) om förbud med mera i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Det föreslås ett förbud mot att på marknaden tillhandahålla en kosmetisk produkt som innehåller platspartiklar som har tillsats för att ha en rengörande, skrubbande eller polerande effekt, och är avsedda att avlägsnas eller spottas ut, efter att den används på hud, hår, slemhinnor eller tänder. Det föreslås även att Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet samt i enskilda fall besluta om dispens för sådana kosmetiska produkter som innehåller plastpartiklar som består av naturligt förekommande polymerer och som inte innebär någon risk för skada på miljön. Det anges att Kemikalieinspektionen och kommuner får ansvaret för tillsynen och över att förbudet efterlevs.