Yttrande över promemorian Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning

Förslagen i promemorian är, såvitt Regelrådet kan bedöma, en direkt följd av gemenskapsrätten. Mot denna bakgrund tillstyrker Regelrådet förslagen.

Taggar:

mervärdesskatt