Yttrande över promemorian Översyn av bestämmelserna om fluorerade växthusgaser, ozonnedbrytande ämnen och tillhörande miljösanktionsavgifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslagen i promemorian innebär bl.a. följande:

–          Utöver operatörer ska även servicetekniker för luftkonditioneringsutrustning i fordon vara skyldiga att avvakta med påfyllning av fluorerade växthusgaser (f-gaser) tills utrustningen har läckagekontrollerats och läckor har reparerats.

–          Förtydliganden om vilken dokumentation som den som säljer icke-hermetiskt sluten utrustning som är påfylld med f-gas till slutanvändare ska lämna.

–          Det införs en bestämmelse som tydliggör att personer och företag som arbetar med läckagekontroll, återvinning, installation och underhåll av eller service på mobil kyl- och värmeutrustning som innehåller f-gaser ska uppfylla de krav på certifiering som gäller enligt EU-förordningen om f-gaser, trots att de inte omfattas av EU-förordningens krav

–          Kunskapskraven för certifiering för arbete med installation, service och underhåll av luftkonditioneringsutrustning i fordon ska förtydligas, så att det bättre framgår vilken utrustning och vilka fordon som avses. Naturvårdsverket ska få meddela föreskrifter om vilka krav som ska gälla för sådan certifiering

–          Kravet på certifieringsorgan att vara ackrediterade och ha sina verksamheter anmälda till Naturvårdsverket förtydligas så att det framgår att kravet gäller all certifiering för arbete med f-gaser.

–          Hänvisningar till standarder för bedömning av överensstämmelse uppdateras

–          Det införs en bestämmelse om att certifikat enligt genomförandeförordningen om certifiering för elektriska brytare får utfärdas av någon som får utfärda personalcertifikat för den som arbetar med kyl, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning

–          Det införs förtydliganden beträffande intyget om kunskaper och färdigheter som fastställs i bilagan till EU-förordningen om utbildning för luftkonditionering i motorfordon

–          En bestämmelse om förbud mot att leverera köldmedier som utgörs av CFC (ett ämne som är en klorfluorkarbon enligt EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen), övrig CFC (ett ämne som är en annan fullständigt halogenerad klorfluorkarbon) eller HCFC (de ämnen som i EU-förordningen betecknas klorfluorkolväten) till andra än aktörer som bedriver verksamhet för destruktion av sådana köldmedier ändras till att de inte får lämnas till någon annan än den som bedriver verksamhet för insamling eller bortskaffande av sådana köldmedier.

–          Haloner ska trots förbud mot att tillverka, använda, överlåta och saluhålla ozonnedbrytande ämnen få användas i eller vid installation av brandsläckningsanordningar som är placerade även i andra luftfartyg än militära

–          Miljösanktionsavgifter införs för överträdelse av en rad bestämmelser

–          Kommunernas ansvar för tillsyn över utrustning som innehåller f-gaser eller ozonnedbrytande ämnen förtydligas

–          En rad överflödiga bestämmelser i relation till berörda EU-förordningar tas bort från svensk författning

 

Förslagen innebär förändringar i förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen, förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter samt i miljötillsynsförordningen (2011:13). De föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Det bakomliggande förslaget

Förslag