Yttrande över promemorian Patent-och marknadsdomstol; kompletterande överväganden

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till lag om patent- och marknadsdomstolar samt förslag till ändringar i patentlagen (1967:837), lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, handelsregisterlagen (1974:157), sparbankslagen (1987:619), lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, lagen (1990:409) om skydd av företagshemligheter, lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., stiftelselagen (1994:1220), lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar, lagen (1995:1570) om medlemsbanker, lagen (2004:575) om europabolag, aktiebolagslagen (2005:551) samt lagen (2006:595) om europakooperativ.

I promemorian lämnas ett flertal förslag som rör Patent- och marknadsdomstolens behörighet, bl.a. att Patent- och marknadsdomstolen ges behörighet att pröva mål om vägrad firmaregistrering, att domstolen ska vara behörig att pröva mål om bättre rätt till en patentsökt uppfinning och ha viss behörighet att pröva mål om företagshemligheter. Vidare lämnas förslag som rör prejudikatsbildning såsom att Patent- och marknadsöverdomstolens avgöranden som huvudregel inte ska kunna överklagas men genom en s.k. ventil ska domstolen kunna tillåta att ett avgörande överklagas om det rör frågor av intresse från prejudikatsynpunkt. Promemorian innehåller vidare förslag om såväl Patent- och marknadsdomstolens som Patent- och marknadsöverdomstolens sammansättning i ärenden. Vidare finns förslag kring de tekniska ledamöterna i domstolarna. Det föreslås också att det i mål om registrering av patent inte ska vara möjligt att ändra patentkraven i Patent- och marknadsöverdomstolen eller Högsta domstolen.

Det anges att lagändringarna ska träda i kraft den 1 september 2016.

Regelrådet noterar att den nu aktuella promemorian innehåller förslag som har utarbetats efter remittering av den tidigare departementspromemorian Patent och marknadsdomstol (Ds 2014:2). Regelrådet yttrade sig över denna tidigare departementspromemoria vid sitt sammanträde den 21 maj 2014 och avstyrkte det då aktuella förslaget samt bedömde att konsekvensutredningen inte uppfyllde kraven i 6 och 7§§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.