Yttrande över promemorian Producentansvar för bilar respektive däck – nya regler för att genomföra EU:s avfallsdirektiv

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Nya förordningar om producentansvar för bilar respektive däck föreslås ersätta befintliga förordningar om producentansvar för bilar (2007:185) respektive däck (1994:1236). De nya bestämmelserna medför bland annat:

–          Producentbegreppet utvidgas till att även omfatta den som yrkesmässigt, från ett land utanför Sverige, säljer bilar och däck till användare i Sverige. Den producent som inte är etablerad i Sverige får utse ett ombud som i stället för producenten ska fullgöra skyldigheterna i förordningen.

–          En producent av bilar ska anmäla detta till Naturvårdsverket. Anmälan ska bland annat innehålla uppgift om vilket bilvarumärke och typ av bil som producenten ska släppa ut på marknaden och vilken producentansvarsorganisation som producenten tillhandahåller eller har anlitat.

–          En producent som släpper ut däck på den svenska marknaden ska årligen lämna uppgift till Naturvårdsverket om den mängd däck som producenten har släppt ut eller fört in föregående kalenderår.

–          En bilproducent ska varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om hur producenten har uppfyllt sina skyldigheter enligt förordningen. En producent ska också sammanställa och lämna uppgifter om mängden insamlat avfall från uttjänta bilar och hur avfallet har återvunnits och återanvänts.

–          En producent av bilar och däck ska ha rutiner för internkontroll för att bedöma kvaliteten på de uppgifter om insamlad mängd avfall och hantering av avfall som ska rapporteras till Naturvårdsverket.

–          En producent som släpper ut bilar på den svenska marknaden ska anlita eller själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation som är godkänd för att ta hand om uttjänta bilar.

–          En uttjänt bil får inte lämnas till någon annan än en godkänd producentansvarsorganisation eller till en auktoriserad bilskrotare.

–          En producentansvarsorganisation för bilar ska vara godkänd av Naturvårdsverket. En ansökan om godkännande bör, utöver formella uppgifter, bl.a. innehålla en beskrivning av hur mottagningssystemet ska utformas och upprätthållas så att det ska uppfylla kraven på lämplighet. Det ska finnas en plan för hur återvinningsmålen ska nås och på vilka villkor en producent får anlita producentansvarsorganisationen. Ett godkännande ska få förenas med villkor och ska begränsas till att avse viss tid, dock längst tio år.

–          En producentansvarsorganisation av bilar ska se till att ägare av uttjänta bilar får information om att uttjänta bilar kan lämnas kostnadsfritt till ett mottagningssystem, var uttjänta bilar och bildelar kan lämnas, vikten av att en uttjänt bil eller bildel omhändertas på ett från miljösynpunkt godtagbart sätt, och det återvinnings- och återanvändningsresultat som återlämnandet bidrar till.

–          En producentansvarsorganisation för bilar ska på sin webbplats tillgängliggöra information om hur avfallshanteringsmålen uppnås. Den ska också tillgängliggöra information om vilka producenter som har anlitat den, hur den ersättning som producenter ska betala beräknas och på vilka grunder producentansvarsorganisationen väljer att anlita aktörer för att hantera avfall. Vid beräkningen ska hänsyn tas till den mängd bilar som producenten släpper ut på den svenska marknaden, bilens förväntade livslängd, möjligheten att reparera bilen och att återanvända och materialåtervinna komponenter och material.

 

–          En producentansvarsorganisation för bilar ska samverka med andra producentansvarsorganisationer för bilar i fråga om hur kostnader och intäkter för det avfall som har tagits emot ska fördelas mellan producentansvarsorganisationerna.

 

–          En producentansvarsorganisation för bilar ska löpande samråda med berörda kommuner i frågor som rör mottagningssystemet.

–          En producentansvarsorganisation för bilar ska ha rutiner för internkontroll för att säkerställa att den ersättning som varje enskild producent ska betala uppfyller kraven i avfallstransportförordningen uppfylls.

 

–          En producentansvarsorganisation för bilar ska för varje kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med 275 000 kronor för verkets prövnings- och tillsynsverksamhet.

 

–          En producent eller ett producentombud som har skyldigheter enligt förordningen om producentansvar för bilar ska för varje kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med 1 000 kronor för Naturvårdsverkets tillsynsverksamhet.

–          I stort sett identiska bestämmelser gäller för producentorganisationer av däck som för producentorganisationer av bilar.

–          En producentansvarsorganisation för däck ska vidare hämta uttjänta däck som har tagits emot av den som tillhandahåller däck. Hämtning ska genomföras i den omfattning som är skälig med hänsyn till mängden insamlade däck och risken för negativa effekter på människors hälsa och miljön.

–          En producentansvarsorganisation för däck ska se till att alla uttjänta däck som har samlats in hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt och genomgår ett fullständigt behandlingsförfarande i enlighet med miljöbalken.

–          En producentansvarsorganisation för däck ska från och med 1 januari 2027 se till att minst 95 procent av alla uttjänta däck samlas in.

–          Det införs en rad sanktioner och sanktionsavgifter.

Förslagen innebär förutom förslag till nya förordningar om producentansvar för bilar respektive däck ändringar i miljöbalken (1998:808), förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bilskrotningsförordningen (2007:186), miljötillsynsförordningen (2011:13), förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter och avfallsförordningen (2020:614). Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag

Taggar:

Producentansvar