Yttrande över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

En lag föreslås om reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle. Reduktionsplikten innebär en skyldighet att minska utsläppen per energienhet reduktionspliktig bensin eller reduktionspliktigt dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel. Reduktionsplikten får endast uppfyllas genom inblandning av biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskriterierna enligt lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

 

Den som enligt lagen om skatt på energi i egenskap av upplagshavare eller varumottagare är skattskyldig för skatt på bränslen som motsvarar reduktionspliktig energimängd har en reduktionsplikt och ska skriftligen anmäla detta till tillståndsmyndigheten senast två veckor efter det att reduktionsplikten började. Den som har en reduktionsplikt ska från och med den 1 juli 2018 minska utsläppen från motsvarande energimängd fossil bensin eller fossilt dieselbränsle, för bensin med 2,6 procent, och för dieselbränsle med minst 19,3 procent. Från och med den 1 januari 2019 ska utsläppen minska med 2,6 procent för bensin och för dieselbränsle med minst 20 procent. Från och med den

1 januari 2020 ska utsläppen minska med minst 4,2 procent för bensin och med minst 21 procent för dieselbränsle. Om minskningen av utsläppen har skett med mer än vad som angetts i lagen, får överskottet från föregående kalenderår överlåtas och tillgodoräknas någon annan som har en reduktionsplikt för samma bränsle och år om aktörerna skriftligen har kommit överens om det.

 

Den som har eller har haft en reduktionsplikt ska på tillsynsmyndighetens begäran lämna de upplysningar och de handlingar som myndigheten behöver för tillsynen. Förelägganden får meddelas och får förenas med vite av tillsynsmyndigheten. Reduktionspliktig ska senast den 1 april varje år redovisa hur reduktionsplikten har uppfyllts under det föregående kalenderåret. Överlåtelse av utsläppsminskning ska särskilt redovisas till myndigheten. En förseningsavgift får tas ut med

1 000 kronor. En reduktionspliktsavgift ska tas ut av den som inte har uppfyllt plikten för ett kalenderår. Beslut om avgifterna kan överklagas till förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs för överklagande till kammarrätt.

 

Rätten till avdrag i punktskattedeklarationen slopas för energiskatt och koldioxidskatt på de beståndsdelar av bensin och dieselbränsle som framställts av biomassa. Koldioxidskatten på den totala volymen motorbränsle som beskattas som bensin sänks med 0,09 kronor per liter och som beskattas som omärkt dieselbränsle med 1 093 kronor per kubikmeter. Energiskatten sänks med 0,21 kronor per liter bensin och med 307 kronor per kubikmeter omärkt dieselbränsle, miljöklass 1.

Befrielsen från energiskatt ökas för höginblandad etanol som används i gnisttända motorer (E85) från 92 procent till 100 procent av den energiskatt som gäller för bensin. Befrielsen från energiskatt ökas för höginblandad Fame (fettsyrametylestrar) från 63 procent till 100 procent av den energiskatt som gäller för dieselbränsle. För motorbränsle som utgör bensin eller dieselbränsle och som till mer än

98 volymprocent framställts av biomassa medges 100 procent befrielse från koldioxidskatt och

100 procent befrielse från energiskatt för den andel av bränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som framställts av biomassa.

Följdändringar av fordonsskatten för lätta dieselfordon föreslås så att bränslefaktorn kalibreras om från 2,37 till 2,49 som en följd av att energiskatteskillnaden mellan bensin och dieselbränsle ökar. Följdändringar genomförs även i det viktbaserade systemet för fordonsskatt.