Yttrande över promemorian Sänkt flygskatt

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

I promemorian föreslås att flygskatten sänks till 39 kronor, 162 kronor respektive 259 kronor per passagerare, beroende på flygresans slutdestination. Förslaget innebär en halvering av de skattebelopp som skulle ha gällt för 2025.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven avseende bakgrund och syfte med förslaget, effekter av om ingen reglering kommer till stånd, berörda företag utifrån antal och storlek, påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet samt påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag. Regelrådet konstaterar att flygskatten riktar sig mot resenärer, inte mot företag, men att den är för liten för att påverka preferenser och därmed beteenden på ett betydande sätt. Om ett genomförande av förslaget ändå skulle påverka resebeteendet kan det förväntas få effekter för andra trafikslag men konsekvensutredningen saknar helt beskrivning av sådan möjlig påverkan. Förslagets effekter för berörda företag är därmed inte transparent redovisade. Detta är avgörande för helhetsbedömningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag