Yttrande över promemorian Sänkt skatt på jordbruksdiesel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I promemorian föreslås en tillfällig höjning av skattenedsättningen för diesel som används i yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet. Skattenedsättningen föreslås utökas med 2 000 kronor per kubikmeter till en sammanlagd nedsättning av energi- och koldioxidskatt på 3 930 kronor per kubikmeter från 1 juli 2022 till och med 30 juni 2023.

Förslaget medför ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi som föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och upphöra vid utgången av juni 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag