Yttrande över promemorian Skatt på plastbärkassar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Det föreslås en ny lag om skatt på plastbärkassar. Lagen inför en punktskatt på plastbärkassar avsedda att tillhandahållas konsumenter inom detaljhandeln och som inte är avsedda för varaktigt bruk. Skatten tas ut med tre kronor per kasse. För plastbärkassar med en väggtjocklek som understiger 15 mikrometer och en volym som inte överstiger 5 liter tas skatten ut med 30 öre per kasse. Skattskyldig är den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller importerar platsbärkassar. Från skattskyldighet undantas införsel, mottagande och import som sker med maximalt 40 plastbärkassar per tillfälle. Vidare föreslås införandet av ett system med godkända lagerhållare som får uppskjuten beskattning. Beskattningsmyndighet är Skatteverket, förutom vid import från tredjeland, då Tullverket är beskattningsmyndighet. Lagen föranleder följdändringar i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, skatteförfarandelagen (2011:1244) och tullagen (2016:253).

Taggar:

plastbärkassar