Yttrande över promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I promemorian föreslås att dagens avdrag för arbetsresor avskaffas och att en avståndsbaserad, färdmedelsneutral och regionalt differentierad skattereduktion för arbetsresor införs. Skattereduktion föreslås utgå med 50 öre per kilometer för den del av resan mellan bostaden och arbetsplatsen enkel väg som överstiger en nedre avståndsgräns på 15 kilometer och understiger en övre avståndsgräns på 80 kilometer. För skattskyldiga som både bor och arbetar i de uppräknade storstadskommunerna[1] föreslås dock att en högre nedre avståndsgräns på 30 kilometer ska gälla. Skattereduktionen föreslås beräknas utifrån det faktiska antalet resdagar under beskattningsåret, dock lägst 30 och högst 210 dagar. För skattskyldiga som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning är tvungna att använda egen bil eller förmånsbil i stället för kollektivtrafik föreslås att skattereduktion ska kunna ges baserad på skäliga utgifter. Vidare föreslås att en skattereduktion ska kunna ges baserad på faktiska kostnader för väg-, bro- och färjeavgifter.

Remissen innehåller följande förslag:

·       Förslag till lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

·       Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

·       Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

[1] Begreppet kommer från Tillväxtanalys kommunindelning (Tillväxtanalys, ”Bättre statistik för bättre regional- och landsbygdspolitik”, rapport 2014:4, figur 19) och behandlas i föreliggande remiss i avsnitt 5.2.2 En högre nedre avståndsgräns för skattskyldiga som bor och arbetar i storstadskommuner. 29 kommuner klassificeras som storstadskommuner och dessa återfinns i och runt Stockholm, Göteborg och Malmö. Där anses möjligheterna att resa kollektivt, också från längre avstånd, vara större än i resterande kommuner.

Det bakomliggande förslaget

Förslag