Yttrande över promemorian Stärkt skydd på inlåningsmarknaden

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser ett upphävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Som en följd av att lagen upphävs tas det undantag från tillståndsplikt bort som, i nu nämnda lag, funnits för finansieringsrörelse för vissa ekonomiska föreningar. Förslaget medför att inlåningsföretag inte längre får driva inlåningsverksamhet.

Ekonomiska föreningar som den 1 juli 2019 var registrerade hos Finansinspektionen ska få fortsätta att driva sin verksamhet.

Upphävandet föranleder följdändringar i följande rättsakter:

–          Föräldrabalken

–          Lagen (1936:81) om skuldebrev

–          Lagen (1036:83) angående vissa utfästelser om gåva

–          Sjömanslagen (1973:282)

–          Konkurslagen (1987:672)

–          Lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

–          Årsredovisningslagen (1995:1554)

–          Inkomstskattelagen (1999:1229)

–          Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

–          Marknadsföringslagen (2008:486)

–          Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

–          Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

–          Lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

–          Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism