Yttrande över Promemorian Statligt stöd vid korttidsarbete

Den upprättade promemorian innehåller ett förslag till lag om stöd vid korttidsarbete. Lagen riktar sig till arbetsgivare, som kan få stöd vid korttidsarbete. Med korttidsarbete avses att en arbetstagare enligt avtal tillfälligt ska ha en arbetstid som är kortare än arbetstagarens vanliga arbetstid och en lön som är lägre än arbetstagarens vanliga lön. Stöd vid korttidsarbete kommer endast att kunna lämnas om det råder en synnerligen djup lågkonjunktur, eller är sannolikt att en sådan är nära förestående och att stöd vid korttidsarbete inte bedöms medföra betydande samhällsekonomiska nackdelar. För att ge rätt till stöd ska en arbetstagares arbetstidsminskning vid deltagande i korttidsarbete under en avtalsperiod uppgå till 20, 40 eller 60%, medan löneminskningen ska uppgå till 12, 16 eller 20%. Preliminärt stöd betalas med ett belopp som motsvarar 43 procent av underlaget för en arbetstagare. Underlaget består av arbetstagarens vanliga lön multiplicerat med den avtalade arbetstidsminskningen, i proportion till det antal hela dagar som arbetstagaren har varit tillfälligt frånvarande från arbetet.

Taggar:

korttidsarbete