Yttrande över promemorian Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till ändring i inkomstskattelagen (1999:1299). Förslaget berör de särskilda regler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Förslaget innehåller ändringar jämfört med gällande rätt avseende beräkningen av det lönebaserade utrymmet och möjligheterna för delägare med små andelsinnehav att beräkna ett lönebaserat utrymme. Det föreslås också att förenklingsregeln inte får kombineras med huvudregeln, att uppräkningen av sparat utdelningsutrymme begränsas samt att ett gemensamt takbelopp för utdelning och kapitalvinst införs. Därutöver föreslås att skattesatsen inom gränsbeloppet höjs från 20 till 25 procent och att ägarskiften mellan närstående underlättas.

Promemorian anges vara remitterad vad avser vissa utvalda avsnitt. Regelrådet behandlar dock samtliga förändringar jämfört med gällande rätt där det bedömts medföra effekter av betydelse för företag. Yttrandet omfattar således även förslag om att förenklingsregeln inte få kombineras med huvudregeln, den höjda skattesatsen inom gränsbeloppet samt ägarskiften.