Yttrande över promemorian utkast till lagrådsremiss Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Ärendet avser en lagrådsremiss där ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696) föreslås jämte vissa relaterade ändringar i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informations-samhällets tjänster.

Förslaget avser i huvudsak följande:
Kretsen av leverantörer av medietjänster som enligt radio- och tv-lagen ska se till att mottagare av deras tjänster har tillgång till viss information utökas till att även omfatta leverantörer av medietjänster som sänder sökbar text-tv, kommersiell radio, ljudradio där inget tillstånd krävs och ljudradio där regeringen meddelar tillstånd samt tillhandahåller beställradio som finansieras med public service-avgiften. Den information som ska lämnas utökas till att också avse information om leverantörens ägare och ägarstruktur. Myndigheten för press, radio och tv ska ha tillsyn över att leverantörer följer kravet på information om ägare. Myndigheten ska även få besluta om sanktion om bestämmelsen inte följs.

Det bakomliggande förslaget

Förslag