Yttrande över Promemorian Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse med mera, ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043), ändring i lagen (2019:000) om tjänstepensionsföretag med flera. Förslaget inkluderar vissa ändringar i tryggandelagen avseende bland annat tillsyn över pensionsstiftelser. Förslaget inkluderar även ändringar för utländska försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut, ändringar i försäkringsrörelselagen och i de associationsrättsliga bestämmelserna för tjänstepensionsföretag. Ändringar i reglerna om grupptillsyn för tjänstepensionsföretag inkluderar bland annat beräkning och rapportering av den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet samt upplysningar till Finansinspektionen om transaktioner som ska rapporteras vid begränsad grupptillsyn. Förslaget inkluderar också ändringar i vissa andra lagar.

Taggar:

tjänstepension